Regulamin

Komunikat:

www.cad-steel.pl ("Strona internetowa") jest własnością i jest zarządzana przez www.cad-resource.com Limited ("Spółka").

Akceptacja regulaminu:

Twój dostęp i korzystanie z Witryny podlega wyłącznie niniejszym Warunkom korzystania z usługi. Korzystając z Witryny, w pełni akceptujesz warunki, postanowienia i zastrzeżenia zawarte w niniejszym zawiadomieniu. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

 

Zmiany:

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne zmiany ani modyfikacje. Dalsze korzystanie z Witryny po dokonaniu jakichkolwiek zmian będzie uważane za wskazujące na akceptację takich zmian.

 

Witryny stron trzecich:

Witryna internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które są kontrolowane i utrzymywane przez innych. Odsyłacze do stron internetowych osób trzecich nie powinny być interpretowane jako aprobata takich stron internetowych, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność takich stron internetowych.

 

Spinki do mankietów:

O ile nie określono inaczej w pisemnej umowie między Tobą a Firmą, musisz przestrzegać zasad łączenia firmy w następujący sposób: (1) Każdy link do Witryny musi być linkiem wyraźnie oznaczonym "CAD-Steel" lub "CAD-Resource Steel" Sekcje". (2) Wygląd, pozycja i inne aspekty łącza mogą nie być takie, aby uszkodzić lub osłabić wartość firmy związaną z nazwami i znakami towarowymi firmy, (3) link musi "wskazywać" na adres URL www.cad-steel.pl, a nie na innych stronach w ramach Serwisu, (4) wygląd, pozycja i inne atrybuty łącza nie mogą powodować fałszywego i / lub wprowadzającego w błąd wyglądu organizacji lub podmiotu sponsorowanego, stowarzyszonego lub powiązanego ze Spółką (5). ) po wybraniu przez użytkownika, link musi wyświetlać Witrynę na pełnym ekranie, a nie w "ramce" na stronie z linkami, oraz (6) Firma zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na dowolny link w dowolnym momencie i według własnego uznania.

 

Prawo autorskie:

AutoCAD jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Autodesk Inc. Microstation jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bentley Systems Inc.

Firma nie jest w żaden sposób powiązana z "Autodesk Inc." lub "Bentley Systems Inc."

Wszelkie inne nazwy produktów lub znaki handlowe, które mogą pojawić się w treści witryny należą do ich właścicieli praw autorskich / znaków towarowych. Firma posiada prawa autorskie, bez ograniczeń, do projektu strony internetowej, grafiki i tekstu.

Wszystkie dane CAD na tej stronie są oryginalnymi dziełami Firmy i nie mogą być sprzedawane ani dystrybuowane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 

Obowiązujące prawo:

Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym w Anglii i zgodnie z nim interpretowany, a użytkownik niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

 

Odcięcie:

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu przez dowolny sąd właściwy, wówczas takie Warunki lub Warunki zostaną zerwane, a pozostałe Warunki pozostaną w mocy i będą obowiązywać oraz nadal wiążące i wykonalne.

 

Odszkodowanie:

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę, jej pracowników i agentów przed wszelkimi obciążeniami, opłatami sądowymi, odszkodowaniami, stratami, kosztami i innymi kosztami związanymi z wszelkimi roszczeniami lub działaniami wszczętymi przeciwko Spółce w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez Ciebie niniejsze Warunki i inne zobowiązaniz korzystania z Witryny.

 

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności:

Witryna jest udostępniana na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności" bez jakiejkolwiek reprezentacji lub poparcia, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi domniemanych gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu. , brak naruszenia, zgodność, bezpieczeństwo
i dokładność.

W zakresie dozwolonym przez prawo, Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, pośrednie lub wynikowe, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Witryny. Firma nie gwarantuje, że funkcjonalność witryny będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że Witryna lub serwer, na którym jest hostowana, nie zawiera wirusów ani niczego, co może być szkodliwe lub destrukcyjne.